البوم شخصی (گالری)


/*CSS For SVG

یک رهبر سازمانی کسی است که نه تنها بر افراد اثر میگذارد، بلکه در آنها، با شیوه تعاملی باز و صریح و صادقانه خود، شوقی برای انجام دادن کار ایجاد میکند. شما میتوانید با ترساندن، یا ایجاد رعب و وحشت هم افراد را وادار به انجام کارها کنید. میتوانید حقوق و مزایای آنها را مورد تهدید قرار دهید تا کار را انجام دهند، به عبارتی میتوانید “گرو کشی” کنید، اما در این صورت شما یک رهبر سازمانی نخواهید بود.