روزنامه و مجله

آسمان آبی

روزنامه آسمان آبی بعنوان اولین روزنامه غیرخبری ایران (روزنامه مجله) توسط دومان سهند راه اندازی وبا سرمایه گذاری او منتشر شد.

روزنامه و مجله
روزنامه و مجله
روزنامه و مجله

وقایع اتفاقیه

روزنامه وقایع اتفاقیه در دوره های مختلف توسط تحریریه های متفاوت منتشر می شد.درسال ۹۶ دوره ی جدید این روزنامه با سرمایه گذاری دومان سهند انتشار یافت.

روزنامه و مجله
روزنامه و مجله

ماهنامه اکسیر

این نشریه با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر میشد که در سال 2017 توقف انتشار یافت.

روزنامه و مجله
روزنامه و مجله

ماهنامه آینده روشن

ماهنامه آینده روشن در حوزه ی کار آفرینی و اقتصاد با سرمایه گذاری دومان سهند منتشر شد.

روزنامه و مجله
روزنامه و مجله